Тони Йорданов

 
"ИНЕРСТРОЙ-КАЛЕТО" АД също върви по своя път. Строителното предприятие е обновено и от почти непознато дружество през 2002г. сега е най-силното предприятие в строителния бранш в община Мездра, а може би и в област Враца. При закупуването му през 2002г. в него работят около 30 човека, а в момента са около 110.
През 2010г. беше въведена в експлоатация нова собствена ВЕЦ "Калето" със заложена мощност 3.6 MWh.
През 2015г. беше въведена в експлоатация когенерация със заложено ел. производство от 2.0 MWh и 2.1 MWh топлинно производство. Топлината ще се използва в изградена оранжерия за производство на зеленчуци с площ от 30 дка.
Управляваните от Тони Йорданов дружества са най-големия инвеститор за община Мездра в годините на прехода 1991 - 2015г.
Инвестициите за 2010г. бяха над 20 млн. лева. Инвестициите за 2015г. към настоящия момент са за над 8 млн. лева (когенерация, оранжерия, обновяване отново на механизацията на предприятието).
Тъй като Тони Йорданов е мажоритарен собственик на "Царевец Енерджи"ООД и "Малиновец Енерджи"ООД ,с въвеждането им в експлоатация тази година инвестициите ще достигнат 24-25 млн. лева, тъй като всички средства за изграждането на биогаз инсталациите са собствени и привлечени от Тони Йорданов и "ИНЕРСТРОЙ-КАЛЕТО" АД.
Към края на 2015г. заетите в дружествата ще надхвърлят 200 човека.
В годините е оказвана финансова подкрепа на много училища, домове за сираци и за деца с умствена изостаналост, самодейни танцови и певчески състави и т.н.
При ремонта на почти всички православни храмове в община Мездра също е оказвано съдействие - като църквата "Св. Николай Чудотворец" в с. Горна Кремена е ремонтирана изцяло със средства от управляваните от Тони Йорданов дружества.
На 26.10.2012г. беше осветена църквата "Св. вмчк Димитрий Чудотворец" в с. Боденец, а на 10.03.2013г. и църквата "Св. Софроний Епископ Врачански" в с. Дърманци. И двете църкви са изцяло изградени със средства на "ИНЕРСТРОЙ-КАЛЕТО"АД.
Започва собствен бизнес в община Мездра с откриването на кафе-аперитив през юли 1991г.  През октомври същата година е открит магазин в гр. Мездра В периода до 2000г. основната дейност е търговия с ЕТ "АРИЕЛ-ТН", като създава склад за търговия на едро с хранителни продукти, 2 магазина за търговия на дребно и още едно кафе-аперитив. Осъществява и внос-износ и търговия на едро със зърнени храни и други стоки.
През 2000г. от Агенцията за приватизация е закупена ВЕЦ "Петрово", която е със заложена мощност от 2.5 MWh. ЕТ "Ариел-ТН" е преобразувано в "АРИЕЛ-ТН" ЕООД.
През 2002г. е закупено "ИНЕРСТРОЙ-КАЛЕТО"АД. Двете дружества  развиват  дейността си на територията на община Мездра. "АРИЕЛ-ТН"ЕООД изгражда верига магазини за хранителни стоки, като през 2010г. открива и най-големия си магазин хипермаркет"Ариел". Благодарение на усилията на ръководството на "АРИЕЛ-ТН" ЕООД и изградената верига магазини в община Мездра няма друга търговска верига - нито българска, нито чуждестранна. През 1991г. работещ в Ариел-ТН е само собственика, а към настоящия момент заетите във фирмата са над 40 човека.

Акционерно дружество "Инертстрой - Калето" АД - гр.Мездра

Акционерно дружество "Инертстрой - Калето" АД - гр.Мездра е регистрирано през 1997 год. във Врачанския окръжен съд под № 77 , том 2, стр.27 с фирмено дело № 315/1997г.
През  месец април 2002г. вследствие на покупко-продажба 55 % от акциите на дружеството стават собственост на Тони Цветанов Йорданов , 45 %-на Цанко Иванов Петков.
Структура на управление и персонал
Съвет на директорите
Изпълнителен директор-Тони  Йорданов
Председател на СД-Цанко  Петков.
Обособени са следните звена с оглед оптимизиране дейността на Дружеството :
Административен отдел
Отдел за маркетинг и проучване на пазара
Търговски отдел
Технически отдел
Производствен отдел
Автотранспорт и механизация
Персоналът на дружеството наброява 104 човека ,отличава се с изключителни знания, умения и професионализъм.
Предмет на дейност и развитие:
Дружеството е специализирано в следните дейности: строително монтажни работи от всякакво естество, производство на екологично чиста ел.енергия , добив и производство на инертни материали, производство на бетон и бетонови изделия, извършване на услуги със строителна и земекопна техника .
"Инертстрой - Калето" АД разполага със собствена производствено - техническа база, която включва : Стационарен бетонов център, вкл.смесител /базова машина/ ,склад за инертни материали и складово стопанство за цимент с включено автоматично управление и помощни средства въведен в експлоатация на 17.01.2011год., трошачно пресевна машина "Powerscreen" въведена в експлоатация на 17.01.2011г., базалтов цех за производство на бетонови изделия, арматурен двор, метален цех, автотранспорт и механизация.
В производствената база има изградена организационна система за контрол на качеството на произвежданите инертни материали, бетонови смеси и бетонови изделия.
"Инертстрой-Калето"АД е сертифицирано по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти- Сертификат за съответствие №02-НСИСОССП-0059

"Инертстрой - Калето" АД притежава сертификати за внедрени:

система за управление на качеството ЕN  ISO 9001 : 2008

система за управление на околната среда ISO 14001:2004

система за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS-OHSAS 18001

система за производствен контрол
Промишлено и гражданско строителство. Строителство на хидросъоръжения, ВиК мрежи, ниско строителство, строителни ремонти. Производство на бетон, бетонови изделия, циментови замазки и инертни материали. Услуги със строителна механизация.
Инертстрой - Калето АД гр. Мездра Адрес: Мездра, ул. Иван Вазов 2 e-mail:kaleto4444@abv.bg тел:+359/ 910/923 94, +359/ 910/933 06
Притурка за прогнозата за времето
YoWindow.com yr.no
"ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО АД" - МЕЗДРА